Medezeggenschapsraad

 

Iedere school hoort volgens de wet een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR heeft op een groot aantal onderwerpen het recht om een advies uit te brengen aan de directie van de school. In bepaalde gevallen is zelfs de instemming van de leden van de MR nodig om een besluit te kunnen nemen.

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op school. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit aangeven bij de leden van de MR. De notulen zijn beschikbaar op school.

Taken
Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR de bevoegdheid om te kunnen meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Belangrijke besluiten moeten door het bestuur worden voorgelegd aan de MR, die, afhankelijk van het onderwerp, adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Denk hierbij aan zaken als het financiële beleid (waar wordt het beschikbare geld aan uitgegeven), vaststellen van vakanties en vrije dagen, het personeelsbeleid en het betrekken van ouders bij de school. Voor zaken die (vooral) het personeel aangaan heeft de personeelsgeleding advies- of instemmingsrecht, voor zaken die de ouders aangaan heeft de oudergeleding advies- of instemmingsrecht, en voor zaken die beide geledingen aangaan (bijvoorbeeld het schoolplan en de schoolgids)heeft de voltallige MR advies- of instemmingsrecht.

Daarnaast heeft de MR het recht om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken, bijvoorbeeld als zij van mening is dat het bestuur bepaalde zaken niet oppakt.

Verder is de MR een aanspreekpunt voor de ouders. De oudergeleding van de MR treedt op namens de ouders van de kinderen van o.b.s. Lyts Libben. De MR vindt het dan ook prettig om met u als ouders contact te hebben. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met een van de MR leden.

Ouders:
Sebastiaan Doldersum - Voorzitter
Marrit Klat - Secretaris

Personeel:
Sytze v.d. Zwaag 
Alida Hiemstra-Schoonbergen

De directeur is tijdens de vergadering beschikbaar voor advies.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Binnen ELAN onderwijsgroep ook een GMR. In de GMR worden zaken aan de orde gesteld die schooloverstijgend zijn en waarover advies of instemming moet worden gegeven aan het bestuur. Vanuit onze MR is Sytze v.d. Zwaag lid van de GMR.