Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, met als doel om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. SMW vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind en op degenen die invloed hebben op de situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd-)hulpverlening.

De kerntaken van SMW zijn:
- signalering en preventie;
- begeleiding van leerling en ouders;
- ondersteuning aan leerkrachten;
- verwijzen naar en coördineren van de hulpverlening.

Concreet betekent dit dat de schoolmaatschappelijk werker niet alleen signaleert, begeleidt, coördineert en verwijst, maar bijvoorbeeld ook een spreekuur kan organiseren voor leerlingen of een koffie-/themabijeenkomst voor ouders. Bovendien is er regelmatig overleg met leerkrachten, intern begeleider, directeur, eventueel aanwezige orthopedagoog en (jeugd-) hulpverlening over leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

In overleg met de ouders kan Geeke Wijbenga, intern begeleider van o.b.s. Lyts Libben, een kind aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk. Ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij het gebiedsteam van onze gemeente. 

E: gebiedsteam@waadhoeke.nl
T: 0517-380257