Ouderbijdrage

Het basisonderwijs is voor ouders kostenloos. O.b.s. Lyts Libben vraagt van haar ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor ieder kind. Hiermee worden allerlei feestelijke activiteiten betaald, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Pasen en de Koningsspelen. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat wordt elke betaling zeer op prijs gesteld omdat deze kosten voor iedere leerling worden gemaakt. De ouderbijdrage is tijdens de ouderavond in 2019 vastgesteld en bedraagt tijdens het schooljaar 2019-2020 € 30, - per kind.

De ouderraad verstrekt een nota aan de ouders met het verzoek het bedrag over te maken. Naast de vrijwillige ouderbijdrage staat hierop ook het bedrag van het schoolreisje vermeld. Dit bedrag verschilt per groep. Het rekeningnummer van de OV is NL19RABO0136230393.

Wilt u de naam van uw kind(eren) en in welke groep uw kind(eren) zit(ten) bij de betaling vermelden? 

Het schoolreisjes hoort tot de reguliere activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hieraan deel kunnen nemen.
Als de kosten hiervoor een probleem zijn, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing (bijvoorbeeld met hulp van Stichting Leergeld).