Ouderbijdrage

Het basisonderwijs is voor ouders kostenloos. Wel vraagt o.b.s. Lyts Libben jaarlijks van haar ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor ieder kind om die extra dingen te organiseren die voor kinderen zo belangrijk zijn. Denk aan allerlei feestelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, Eitje-tik, Koningsspelen, afscheid groep 8 en de afsluiting (laatste schooldag) van het schooljaar. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, wordt deze bijdrage zeer op prijs gesteld omdat deze kosten voor alle leerling, dus ook uw kind, worden gemaakt. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,- per kind.

De ouderraad (penningmeester) verstrekt een nota aan de ouders met een vriendelijk verzoek het bedrag over te maken.

Voor de kosten van het schoolreisje ontvangen ouders gedurende het jaar een nota. Het rekeningnummer van de OV is NL19RABO0136230393. 

Wilt u de naam van uw kind(eren) en in welke groep uw kind(eren) zit(ten) bij de betaling vermelden? 

Het schoolreisjes hoort tot de reguliere activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hieraan deel kunnen nemen. Als de kosten hiervoor een probleem zijn, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing (bijvoorbeeld met hulp van Stichting Leergeld).